Stadgar för Sektion 1912’s supporterklubb i Gävle.

Supporterklubbens stadgar syftar till att på ett bra sätt kunna styra klubbens arbete och verksamhet. I takt med att klubben växer är det också än viktigare att ha klara regler att följa vad gäller skötsel av klubbens ekonomi, anslutning av medlemmar och i förekommande fall även avstängning eller uteslutning av medlemmar som motarbetar supporterklubbens intressen.

Klubbens mål skall vara att:

Vara en officiell supporterklubb till Brynäs IF och bland annat medverka till ett bättre publikstöd och fina matchupplevelser under Brynäs IF:s hemmamatcher.

Vi skall också ordna gemensamma resor så att så många brynässupportrar som möjligt skall få chansen att åka och se Brynäs spela på bortaplan.

Klubben skall verka för att sammanföra brynäsare. Vårt mål är att göra supporterklubben attraktiv för brynäsare. Det skall kännas självklart för en brynäsare att vara medlem i Sektion 1912.

Vi skall verka för att sprida en positiv bild av Brynäs och försöka värva medlemmar såväl till supporterklubben som till moderföreningen Brynäs IF.

Supporterklubben har sin hemort i Gävle.

Medlemskap

§1: Medlemskap beviljas enskild person som följer supporterklubbens stadgar och betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift.Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta supporterklubbens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.Medlem skall meddela ändring av namn, bostadsadress, mejladress eller telefonnummer till styrelsen. Medlem är man när man betalat säsongens avgift.Genom beslut av årsmötet kan medlem på förslag av styrelsen utses till hedersmedlem i supporterklubben.

§2: Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§3: Klubbmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har uppträtt drog- eller alkoholpåverkad vid av klubben ordnade möten, försummat att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.Utöver detta kan uteslutning av medlem bli aktuell om denne vid av klubben ordnade möten uttrycker sig negativt om person eller grupp på grund av dennes/deras kön, etnisk härkomst, politiska hemvist, nationalitet eller religiös läggning.Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte göras förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).I beslut om uteslutning skall skälen för uteslutning redovisas. Dessa skall inom tre dagar från dagen för beslut skriftligen översändas till den berörde i ett rekommenderat brev. Beslut om uteslutning överklagas till årsmötet som slutligt har att besluta i frågan.

 

Medlem

§4: Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som ordnas för medlemmarna. Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter. Medlem skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av klubben. Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§5: Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Medlemskortet är personligt och får därför inte utlånas eller överlåtas till annan.

§6: Medlem har rätt att deltaga i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Styrelsen

§7: Klubbens styrelse är de beslutande organet mellan klubbens årsmöten. Den skall inom ramen för vad som är brukligt inom supporterklubben verka för klubbens framåtskridande samt tillvarataga medlemmar intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

Tillse att för klubben bindande regler iakttas.

Verkställa av årsmötet fattade beslut.

Planera, leda och fördela klubbens medel.

Ansvara för och förvalta klubbens medel.

Förbereda årsmötet.

§8: Styrelsen består av ordförande, fem övriga ledamöter och en suppleant. Protokoll föres av sekreteraren, vilken har yttrande-, förslags- och rösträtt. Övriga handläggande tjänstemän kan adjungeras för enstaka eller samtliga möten. Dessa har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt. Beslut om arvoden till medlem kan bara tagas av årsmötet.

 

§9: Styrelsemedlemmar väljs för en tid av vad som sägs i §17 bland klubbens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång, utser styrelsen en adjungerad styrelseledamot för tiden fram till och med nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt de övriga befattningar som styrelsen anser sig behöva. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

 

§10: Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt utsedd person/utsedda personer. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer, dock minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst 3 av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Rösträtt på styrelsemötet har av årsmötet vald ledamot, rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan.

 

§11: Ordförande är klubbens officielle representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe.

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter samt delegeras till klubbens medlemmar enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen kan i övrigt utse beredande utskott och arbetsgrupper, vilkas uppgifter fastställes av styrelsen.

 

Verksamhetsår

§12: Verksamhetsåret och räkenskapsåret är tiden från första maj till sista april. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

 

Revision

§13: Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsåret och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisionsberättelsen skall innehålla ett till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen eller enskild styrelseledamot.

Revisor skall göra en årsrevision och utföra löpande kontroller samt genast påtala avvikelser i ekonomin under verksamhetsåret

 

Årsmöte

§14: Klubben skall hålla årsmöte senast innan augusti månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmötet: Hemsida, Mejlutskick till medlem, senast 30 dagar innan årsmötet. 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlem senast en vecka innan årsmötet.

Förslag på kandidater till styrelsen måste inkomma till del av Sektion 1912’s styrelse senast fyra veckor före årsmötet, dessa nomineringar ska hanteras av styrelsen i sin helhet.

§15: Rösträtt på årsmötet har medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till klubben och under året fyller lägst 16 år samt hedersmedlem. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på någon annan. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt. Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

 §16: Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 §17: Vid årsmötet förekommer följande ärenden som förslag till dagordning:

 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordningen.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

Val av justerare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt rösträknare.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

Revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av medlemsavgifter.

Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

Val av styrelse. Val av ordförande för en tid av ett år. Val av två (2) ledamöter per år för en tid av två år och en (1) suppleant för en tid av ett år.

Val av en revisor för en tid av ett år.

Motioner och förslag. Dessa skall vara inlämnade senast 21 dagar innan årsmötet, vad gäller stadgefrågor minst 30 dagar innan årsmötet. Motioner skall vara försedda med yttrande från styrelsen.

Extra årsmöte

§18: Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra årsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorn med angivande skäl skrift­ligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§19: Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs under §15 och §16. Stadgar

Beslut/omröstning

§20: Beslut fattas genom öppen röstning eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i §22 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Sluten omröstning skall ske vid personval om någon begär så. Vid lika röstetal avgör lotten. Avlämnad röstsedel med fler eller färre namn än vad valet gäller är ogiltig.

Stadgefrågor

§21: Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa klubben. I sådant fall krävs att minst ⅔ av antalet angivna röster biträder beslutet.

För stadgeändringar krävs att de godkännes på två på varandra följande årsmöten.

 §22: I beslut om upplösning av supporterklubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till syfte som främjar publikstödet vid ishockeylaget Brynäs IF:s A-lags matcher. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte resultat- och balansräkning skall omedelbart delges Brynäs IF.

 §23: Ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.